SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE “MILLORES DE REFRIGERACIÓ I ENVASAT PER LA GRAN EXPORTACIÓ”

De conformitat amb l’ordre ARP/324/2015, de 20 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments ( operació 04,02,01 ) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments (operació 04,02,02) corresponent a l’any 2015. Ha estat concedida una subvenció de 462.027,10 euros per la realització del projecte anomenat “Millores de refrigeració i envasat per la gran exportació” amb una inversió de 1.490.410.- euros.

Aquest ajut s’emmarca dins les Prioritats 3.A) i 5), la Mesura 04 corresponent a “Inversions en actius físics, i en les Operacions del “Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquest ajut té el caràcter de cofinançat: el 57% a càrrec dels pressupostos del DARP i el 43% a càrrec del FEADER.