Ajudes Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

Ajudes Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

De conformitat amb l’Ordre ARP/2259/2019, de 12 d’Agost, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments (Operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del conveni climàtic en la transformació d’aliments (operació 04.02.02), corresponent a l’any 2019.

Ha estat concedida a GIRONA FRUITS SCCL una subvenció de 341.000 euros per la realització de les inversions previstes en el projecte “Millores en l’envasat i la refrigeració”, en el municipi de Bordils, per un import total de 1.100.000.- euros.

Aquest ajut té el caràcter de confinaçat: El 57% és a càrrec de la partida AG06D/77000400/6130/0000 dels pressupostos del DARP i el 43% a càrrec del FEADER.

Aquest ajut s’emmarca en les Prioritats 3.A) i 5), de la Mesura 04 corresponent a “inversions en actius físics”, i en les Operacions 04.02.01 i 04.02.02 del “Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020”.

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)