Girona Fruits participa al projecte RIS3CAT

Girona Fruits participa al projecte RIS3CAT: Noves varietats de Fruits resitents a les malalties i d’alta Qualitat organolèptica

Projecte RIS3CAT: “Noves varietats de Fruits resitents a les malalties i d’alta Qualitat organolèptica”

Objectiu: l’obtenció de noves varietats de pomera, perera i presseguer resistents a les principals malalties d’alt impacte econòmic a les zones fruiteres de Catalunya, que alhora tinguin alta qualitat i estiguin adaptades a les condicions edafo-climàtiques d’aquestes zones de producció.