Ampliació Atmosfera Dinàmica i millores envasat

De conformitat amb l’Ordre ARP/2187/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments ( operació 04.02.01)i les relatives a la  mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments ( operació 04.02.02), corresponent a l’any 2.017. Ha estat concedida a GIRONA FRUITS SCCL una subvenció de 500.000.- euros per la realització de les inversions previstes en el projecte “Ampliació Atmosfera Dinàmica i millores envasat”, en el municipi de Bordils, per un import total de 1.846.997,00 euros.

sdr

Aquest ajut s’emmarca dins la decisió d’Execució de la Comissió Europea C (2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, per la qual s’aprova el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquest ajut té el caràcter de cofinançat: El 57%és a càrrec de la partida AG06D77000400/6130/0000 dels pressupostos del DARP i el 43% a càrrec del FEADER.

Aquest ajut s’emmarca en les Prioritats 3.A) i 5), de la Mesura 04 corresponent a “Inversions en actius físics”, i en les Operacions 04.02.01 i 04.02.02 del “Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020.”